Algemene Voorwaarden

Yet B.V.

1. Definities
1.1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
a. Yet: een besloten vennootschap, gevestigd te (3533 JE) Utrecht, Vivaldiplantsoen 200,
ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41097850.
b. Opdrachtgever: de rechtspersoon die de een eenmalige boeking of abonnement van Yet
afneemt.
c. Aanbod: elke aanbieding (waaronder prijsopgave en offertes) van abonnementen die
Yet aan een potentiële Opdrachtgever doet.
d. Overeenkomst: de contractuele verhouding tussen Yet en Opdrachtgever.
e. Diensten: de diensten die Yet op grond van de Overeenkomst levert.
f. Partijen: Yet en Opdrachtgever gezamenlijk en ieder afzonderlijk: “Partij”.
g. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op
te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen voor abonnementen
en werkzaamheden van Yet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder
“werkzaamheden” wordt mede verstaan het verrichten van diensten of andere prestaties
hoe ook genaamd.
2.2. Indien een met Yet gesloten Overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze
Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden
onverminderd van kracht. Indien er is afgeweken van deze Algemene Voorwaarden, geldt
die afwijking uitsluitend voor de desbetreffende Overeenkomst.
2.3. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever of onderhandelingspartner van Yet
zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.4. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden,
blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Indien een bepaling van deze
Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, zullen Partijen in overleg
een vervangende bepaling vaststellen die de inhoud en strekking van de oorspronkelijke
bepaling zo dicht mogelijk benadert.

3. Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst
3.1. Alle aanbiedingen van Yet hebben een geldigheidsduur van maximaal 3 maanden vanaf de
datum van verzending door Yet, tenzij in de aanbieding een afwijkende periode is vermeld.
3.2. Aanbiedingen van Yet en de door Yet opgestelde Overeenkomsten zijn (mede) gebaseerd op
de door (potentiële) Opdrachtgever aan Yet verstrekte gegevens. Indien blijkt dat de aan Yet
verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid en/of indien deze gegevens
na de verstrekking zijn gewijzigd, komen de gevolgen daarvan, waaronder in ieder geval de
financiële, voor rekening en risico van Opdrachtgever.
3.3. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand na rechtsgeldige ondertekening door Partijen
van een Overeenkomst, of op het moment dat Yet redelijkerwijs een gedraging van
Opdrachtgever aanmerkt als (indruk van) (gewekte) instemming en Yet een aanvang met de
uitvoering van de Overeenkomst heeft gemaakt. Zolang hiervan geen sprake is, is Yet niet
verplicht opdrachten uit te voeren of werkzaamheden te verrichten.
3.4. Indien de inhoud van de door Partijen ondertekende Overeenkomst (inclusief de daarbij
behorende bijlagen) afwijkt van het door Opdrachtgever aanvaarde Aanbod en/of andere
correspondentie die aan de totstandkoming van de Overeenkomst vooraf is gegaan, geldt
uitsluitend de inhoud van de door Partijen ondertekende Overeenkomst (inclusief de
daarbij behorende bijlagen), tenzij naar de redelijke mening van Yet er sprake is van een
evidente vergissing of schrijffout.

4. Uitvoering van de Overeenkomst
1. Yet zal de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en vermogen en in
overeenstemming met de redelijkerwijs te verwachten eisen van goed vakmanschap
uitvoeren.
2. Indien de Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde
persoon, zal Yet steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer andere
personen met dezelfde kwalificaties.
3. Het is Yet toegestaan (deel) werkzaamheden te laten verrichten door of uit te besteden aan
derden, alsmede verbintenissen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.
4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en
wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In
het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Yet aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig worden verstrekt.
5. Opdrachtgever draagt er verder zorg voor dat zijn (direct of indirect) aan Yet aangeleverde
(persoons-)gegevens, bedrijfsinformatie en/of overige informatie van derde(-n) actueel,
accuraat, juist en volledig zijn.
6. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan diens verplichting om Yet
informatie te verstrekken of indien die informatie niet juist is, komen de financiële en
andere gevolgen daarvan voor rekening en risico van Opdrachtgever, ook in het geval Yet in
verband daarmee te kort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de
met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst.
7. De inhoud van de Overeenkomsten van Yet en/of de benaming daarvan kan door Yet
eenzijdig worden aangepast/gewijzigd in verband met gewijzigde of nieuwe wetgeving en/
of door Yet noodzakelijk geachte aanpassingen van de door Yet verleende diensten. In geval
van aanpassing/ wijziging van de inhoud van de Overeenkomst zal Yet Opdrachtgever
daarover zo spoedig mogelijk informeren.
8. Indien de inhoud van de Overeenkomst is gewijzigd op de voet van het in het lid 4.7. van dit
artikel bepaalde, is Opdrachtgever niet gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen of op
andere wijze te beëindigen.

5. Duur, opzegging en verlenging van de Overeenkomst
5.1. Indien een Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd wordt deze na het verstrijken
van die tijd telkens automatisch voor een periode van één (1) jaar voortgezet, tenzij de
Overeenkomst tijdig is opgezegd.
5.2. Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen tegen het einde van de periode
waarvoor deze is aangegaan, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
5.3. Opzegging kan uitsluitend rechtsgeldig plaatsvinden per aangetekend schrijven, welk
schrijven gericht dient te zijn aan Yet te Utrecht, postbus 30514, 3503 AH of enig ander
door Yet schriftelijk aangegeven adres.
5.4. Indien de Overeenkomst door Opdrachtgever voortijdig wordt beëindigd, is Opdrachtgever
de overeengekomen vergoeding verschuldigd, onverminderd alle overige rechten van Yet.

6. Prijzen en prijswijziging
6.1. De door Yet opgegeven prijzen voor de afname per sessie of abonnementen zijn in euro’s,
exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere van overheidswege opgelegde
heffingen, tenzij anders vermeld.
6.2. Opdrachtgever is voor het abonnement een vast bedrag per medewerker per jaar
verschuldigd. Het abonnement is gelimiteerd tot maximaal 10% van het door
Opdrachtgever opgegeven aantal medewerkers in het betreffende contractjaar.
Opdrachtgever zal jaarlijks voor 31 januari opgave doen van het aantal medewerkers
(koppen) dat per 1 januari van betreffend contractjaar in dienstbetrekking is.
6.3. Opdrachtgever aanvaardt dat alle overeengekomen prijzen en tarieven per 1 januari van elk
jaar worden aangepast aan de per die datum door Yet gehanteerde prijzen en tarieven.
6.4. Indien sprake is van buiten de invloedssfeer van Yet liggende prijsverhogende factoren, die
zijn ontstaan na het doen van een aanbod of gedurende de looptijd van de overeenkomst, is
Yet gerechtigd de daarmee samenhangende prijzen en tarieven te verhogen.
6.5. Yet is te allen tijde gerechtigd om omzetbelasting (BTW) welke ten onrechte niet in rekening
is gebracht alsnog te factureren.

7. Betaling
7.1. Facturen van Yet dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden betaald. Bij girale
betaling geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van
Yet.
7.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen mag Yet het door Opdrachtgever voor de
overeengekomen of geldende Overeenkomst te betalen bedrag jaarlijks aan het begin van
een contractjaar (bij wijze van voorschotnota) aan Opdrachtgever in rekening brengen.
7.3. Indien en zolang Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van diens
betalingsverplichtingen, is Yet niet verplicht de door Opdrachtgever gegeven opdrachten uit
te voeren. Yet is dan gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de met Opdrachtgever
gesloten Overeenkomst op te schorten. De gevolgen daarvan komen geheel voor rekening
en risico van Opdrachtgever. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om hierover
indien nodig diens werknemers te informeren.
7.4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om diens betalingsverplichtingen jegens Yet te
verrekenen met eventuele vorderingen op Yet, dan wel diens betalingsverplichting op te
schorten, tenzij Yet Opdrachtgever daarvoor van tevoren schriftelijk toestemming heeft
verleend.
7.5. Indien betaling van het verschuldigde bedrag niet, niet tijdig of niet volledig plaatsvindt en
Yet, in of buiten rechte, kosten maakt ter verkrijging van het nog verschuldigde, waaronder
onder meer wordt verstaan de kosten voor het versturen van ingebrekestellingen en
aanmaningen, is Opdrachtgever daarvoor aan Yet een vergoeding verschuldigd die wordt
berekend overeenkomstig de geldende Wet Incassokosten.
7.6. Betaling van een factuur strekt in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke
kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de
opeisbare hoofdsommen die het langst openstaan en de lopende rente, ook als
Opdrachtgever bij diens betaling vermeldt dat die betrekking heeft op een latere factuur.

8. Termijnen
8.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, heeft een door Yet in verband met de
uitvoering van een verbintenis opgegeven termijn slechts een indicatieve strekking en zal
deze nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, ook niet indien het gaat om een
uiterste termijn. Indien Yet een termijn heeft overschreden, treedt verzuim pas in
wanneer Yet in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij Yet een
redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn
uitblijft.

9. Overmacht
9.1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan omstandigheden die de
nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan de schuld van Yet te wijten
zijn, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor rekening van Yet komen. Onder dergelijke omstandigheden worden in ieder geval,
doch niet uitsluitend verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, terroristische
aanslagen, natuurrampen, belemmerende maatregelen van binnenlandse en
buitenlandse overheden, sabotage, werkstaking, vervoersstremmingen, tekortkomingen
van leveranciers van Yet ter zake de leveringen van goederen en/of diensten,
computerstoringen (waaronder internet, intranet en emailverkeer), bedrijfsstoringen
(bijvoorbeeld ten gevolge van brand, het verloren zijn gegaan van gegevens etc.),
epidemieën, niet beschikbaarheid van personeel, zoals maar niet beperkt tot in geval
van ziekte, en wanneer het bedrijf van de Opdrachtgever fuseert of wanneer er binnen
het bedrijf van de Opdrachtgever sprake is van een bedrijfsovername, reorganisatie of
wijziging van bedrijfsactiviteiten.
9.2. Indien Yet niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen
(overmacht) is Yet niet aansprakelijk. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is,
worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht
nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan twee maanden, zijn beide Partijen
bevoegd de Overeenkomst te annuleren, zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat.
9.3. Indien Yet bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of indien Yet alsdan slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Yet
gerechtigd de reeds verrichte c.q. nog te verrichten diensten afzonderlijk te factureren en is
Opdrachtgever verplicht de desbetreffende factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijke overeenkomst.
9.4. Yet is gerechtigd een beroep te doen op overmacht indien de niet toerekenbare
omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert intreedt, nadat Yet aan
haar verplichtingen had moeten voldoen.

10. Ontbinding, opschorting en schadevergoeding
10.1. Indien Opdrachtgever in gebreke is met de betaling van enig aan Yet verschuldigd
bedrag of enige andere verbintenis jegens Yet niet, niet geheel, niet tijdig of niet
behoorlijk is nagekomen, indien Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of het
faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd, indien Opdrachtgever verzoekt om
toepassing van de schuldsaneringsregeling, indien Opdrachtgever aan diens
schuldeisers een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt, indien te laste van
Opdrachtgever enig beslag wordt gelegd, indien de door Opdrachtgever gedreven
onderneming wordt geliquideerd, feitelijk wordt gestaakt of buiten Nederland wordt
gevestigd, heeft Yet het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of
rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Yet om vergoeding
van kosten en schade te vorderen.
10.2. Indien één van de gevallen genoemd in het vorige lid van dit artikel zich voordoet of dreigt
voor te doen, is Opdrachtgever verplicht Yet hiervan terstond schriftelijk in kennis te stellen.
Indien Yet goede gronden heeft om te veronderstellen dat één of meer van de in het vorige
lid van dit artikel genoemde gevallen zich voordoet en Opdrachtgever desgevraagd weigert
Yet daarover opheldering te verschaffen of niet reageert op een daartoe strekkend verzoek,
is Yet eveneens gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Yet om vergoeding van kosten en
schade te vorderen.

11. Aansprakelijkheid
11.1. De aansprakelijkheid van Yet voor door Opdrachtgever geleden directe schade die het
gevolg is van één of verscheidene toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van
haar verbintenis of uit een door Yet begane onrechtmatige daad (ongeacht of deze
schade samenhangt met één of verscheidene gebeurtenissen), is maximaal een kwart
(1/4e deel) van het bedrag dat door de Opdrachtgever is betaald uit hoofde van de
Overeenkomst in de twaalf maanden voorafgaande aan het ontstaan van de schade. In
ieder geval is de aansprakelijkheid in alle gevallen en te allen tijden, waaronder
begrepen voor schending van enig vrijwaring, garantie en/of data protectie beperkt tot
het bedrag dat ter zake van deze aansprakelijkheid door de verzekeraar van Yet
daadwerkelijk is of zal worden uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag aan eigen
risico.
11.2. In geen geval is Yet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.2. Opdrachtgever vrijwaart Yet voor alle aanspraken van derden (waaronder werknemers) ter
zake van door Yet uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens komt vast te staan dat
deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of grove schuld van Yet en Opdrachtgever
bovendien aantoont dat Opdrachtgever ter zake geen enkel verwijt treft.
11.3. Alle rechtsvorderingen jegens Yet uit hoofde van wanprestatie of onrechtmatige daad
verjaren twaalf maanden na de dag waarop de schade is ontstaan of redelijkerwijs
ontdekt kon of had moeten worden, doch uiterlijk twee jaar na de dag waarop Yet tekort is
geschoten in de nakoming van een verbintenis of de fout is gemaakt waarop de vordering is
gebaseerd.

12. Vertrouwelijke gegevens, geheimhouding en gegevensverwerking
12.1. Partijen zijn over en weer verplicht tot vertrouwelijke behandeling van alle informatie en
(persoons)gegevens die verband houdt met de uitvoering en/of de inhoud van de
Overeenkomst. Partijen zullen deze informatie en (persoons)gegevens niet delen met
derden, tenzij de andere Partij (van wie de informatie en/of (persoons)gegevens afkomstig
zijn) daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Voorgenoemde
geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover de informatie en/of (persoons)gegevens
publiekelijk bekend zijn gemaakt. Daarnaast geldt deze geheimhoudingsplicht niet indien
openbaarmaking verplicht is op grond van de wet, een bindende uitspraak van de rechter of
een ander overheidsorgaan. Indien een dergelijke verplichting bestaat treden Partijen in
overleg over de wijze en inhoud van openbaarmaking.
12.2. Partijen dragen er zorg voor dat voorgenoemde geheimhoudingsplicht ook wordt opgelegd
aan hun werknemers en eventuele andere personen en derden die werkzaamheden voor
hun verrichten.
12.3. Het beëindigen van de Overeenkomst zal Partijen niet ontslaan van hun
geheimhoudingsverplichtingen die naar hun aard worden geacht ook na beëindiging van de
Overeenkomst voort te duren.
12.4. Partijen voldoen ieder voor zich en, waar van toepassing, gezamenlijk aan al hun
verplichtingen uit hoofde van de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening
Gegevensbescherming (“(U)AVG”) en alle andere van toepassing zijnde privacywet- en
regelgeving (hierna: ‘toepasselijke privacy wetgeving’). Partijen zijn verplicht elkaar alle
redelijke medewerking te verlenen om de andere partij in staat te stellen haar
verplichtingen op grond van de toepasselijke privacy wetgeving na te komen.
12.5. Voor informatie over het verwerken van persoonsgegevens door Yet wordt verwezen naar
het privacy statement op de website van Yet (www.yet.nl/privacy).

13. Intellectueel eigendom
13.1. Het uitvoeren van de dienstverlening uit hoofde van de Overeenkomst door Yet houdt niet
tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Yet rusten. Alle
intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van
de dienstverlening uit hoofde van de Overeenkomst behoren toe aan Yet.
13.2. Opdrachtgever vrijwaart Yet voor iedere vordering van een derde en de volledige schade die
is gebaseerd op het feit dat door Opdrachtgever aangeleverde gegevens inbreuk maken op
een recht van intellectueel eigendom of een ander recht.

14. Overname Personeel Yet
14.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de personen die zijn ingeschakeld door en/of
werknemers van Yet bij de uitvoering van een Overeenkomst, gedurende de periode van
de looptijd der Overeenkomst en tot twee jaar na de beëindiging daarvan, bij Opdrachtgever te
werk te stellen / te laten stellen uit hoofde van een arbeidsovereenkomst of anderszins
(bijv. door middel van een opdrachtovereenkomst of detachering), tenzij Yet Opdrachtgever
daarvoor van tevoren schriftelijk toestemming heeft verleend.
14.2. Opdrachtgever verbeurt aan Yet een boete ad € 5.000,– per (voormalig) door Yet
ingeschakeld persoon en/of werknemer van Yet voor iedere dag dat door Opdrachtgever
gehandeld wordt in strijd met het in het vorige lid bepaalde. Yet behoudt onverminderd het
vorenstaande het recht op vergoeding van de door haar ter zake daadwerkelijk geleden
schade.

15. Klachten
15.1. Als een client een klacht heeft, kan de klacht worden gemaild aan support@yet.nl. Yet
neemt de klacht in behandeling en zorgt uiterlijk binnen 2 weken dat een (eerste) reactie
volgt om de klacht waar mogelijk op te lossen.

16. Toepasselijk recht en geschillen
16.1. Op alle met Yet gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2. Eventuele geschillen tussen Partijen zullen exclusief worden beslecht door de bevoegde
rechter in het arrondissement Midden-Nederland.